অসমীয়া   বাংলা   बोड़ो   डोगरी   ગુજરાતી   ಕನ್ನಡ   كأشُر   कोंकणी   संथाली   মনিপুরি   नेपाली   ଓରିୟା   ਪੰਜਾਬੀ   संस्कृत   தமிழ்  తెలుగు   ردو

হায়দ্রোজেন এনর্জি

ৱাহৌদোক

হায়দ্রোজেন অসি ক্লিন ওইবা ফ্যুএল (fuel) অমনি। মসি হিরম কয়ামুক্তা শিজিন্নবা য়াবা এনর্জিগী কেরিয়র (energy carrier) অমনি। মসি লিক্যুইদ অমসুং ফোসিল ফ্যুএলগী সবষ্টিট্যুট অমা ওইনা শিজিন্নবা য়াবগী ওইথোকপসু লৈ। মসিগী ফিজিকেল প্রোপর্টি অসি মখাদা পিরিবসিগুম্না ফোংদোকপা য়াই। ষ্টেন্দর্দ টেম্পরেচর অমসুং প্রেসরদা, হায়দ্রোজেন অসি হু চেন্দবা, ধাতু চেন্দবা (nonmetallic), মনম নমদবা, মহাউ লৈতবা, মচু লৈতবা, অমসুং মোলেক্যুলর ফোর্মুলা H2 ওইবা মৈ চাকপা ঙম্বা দাইএটোমিক গ্যাস অমা ওই।

ফংবগী অমসুং ষ্টোরেজগী মওং-মতৌ

মহৌশাগী ওইনা মসি ফংবগী মতাংদা হায়রবদা, মসি য়ুনিভর্স অসিদা খ্বাইদগী হেন্না মরাং কায়না ফংবা ইলিমেন্ট অমনি। নুমিৎ অমসুং অতৈ থৱানমিচাকশীং অসি হায়দ্রোজেন্না মরুওইনা শাবনি। এষ্ট্রোনোমরশীংনা পাবগী মতুংইন্না, য়ুনিভর্স অসিদা লৈরিবা এটোমশীংগী মনুংদা 90%দি হায়দ্রোজেন এটোমশীংনি। অতৈ অতোপ্পা ইলিমেন্টশীংদগীদি হায়দ্রোজেননা খ্বাইদগী হেন্না অতৈ কম্পাউন্দশীংগী কম্পোনেন্ট ওই। ঈশীং অসি পৃথীবীদা খ্বাইদগী হেন্না মরাং কায়না ফংবা হায়দ্রোজেনগী কম্পাউন্দনি।

মোলেক্যুলর হায়দ্রোজেন অসি পৃথীবীদা, হেন্না খুদোংচাবা মহৌশাগী রিজার্ভরশীংদা ফংদে। পৃথীবীদা ফংবা হায়দ্রোজেন অয়াম্বা ঈশীঙদনা ওক্সিজেনগা অমসুং অহিংবা নত্ত্রগা অশিবা অমসুং/ নত্ত্রগা ফোসিলগী বাইওমাসতনা কার্বোনগা পুল্লি (bonded)। মসি ঈশীংবু হায়দ্রোজেন অমসুং ওক্সিজেন হায়না তোখায়হন্দুনা (splitting) শেম্বা য়াই। হায়দ্রোজেন অসি শিজিন্নবা মতমদা ঈশীং অসি অমুক হন্না শেম্মী।

নাকল অমরোমদা, মসিবু কম্পাউন্দশীংদগী কেমিকেল বোন্দশীং থুগায়দুনা শেম্বা য়াই। কমন ওইবা মেথদ খরদং পল্লবদা, ইলেক্ত্রোলাইসিস, ঈশীং মনিল অমসুং হায়দ্রো কার্বোন নত্ত্রগা কার্বোনদগী, এসিদশীংগা ধাতুশীংগা রিএক্সন তৌনবদগী, ঈশীংগা আইওনিক মেটেল হায়দ্রাইদকা পুনবা অসিনচিংবসু অমনি। হৌজিক্কী ওইনা, মালেমগী ওইনা হায়দ্রোজেন পুথোকপসি নেচরেল গ্যাসতগী 48%, থাউদগী 30%, অমসুং কয়লাদগী 18% ওইরি; ৱাটর ইলেক্ত্রোলাইসিসনদি শুপ্নগী 4% খক্তমক পুথোকই।

মসিগী ষ্টোরেজ অসি য়াম্না মরুওই মরমদি মসিগী পাক-চাউরবা এপ্লিকেসনশিং লৈ। মখোয় অসি ষ্টেসনরি পাৱর, পোর্তেবল পাৱরদগী হৌরগা ত্রান্সপোর্টেসন অসিনচিংবা ফাউবদা লৈ।  মসি মাসতা খ্বাইদগী ৱাংনা এনর্জি লৈবা (energy per mass) ফ্যুএলনি। অদুম ওইনমক, মসিগী অনেম্বা এম্বিএন্ট (ambient) টেম্পরেচর দেনসিটি অসিনা য়ুনিট ভোল্যুম অমদা অনেম্বা এনর্জি অমা পুথোকই, মরম অদুনা হেন্না ৱাংবা এনর্জি দেনসিটি ফংবা য়াগদবা এদভান্স ওইবা ষ্টোরেজ মেথদশীং শেমগৎনবগী মথৌ তাহল্লি।

হায়দ্রোজেন অসি গ্যাস নত্ত্রগা লিক্যুইদ অমগুম্না ফিজিকেল ওইবা মওংদা ষ্টোর তৌবা য়াই। হায়দ্রোজেন অসি গ্যাস অমগুম্না ষ্টোর তৌবা হায়বসিদা হায়-প্রেসর তেঙ্কশীং (বার 350–700গী [5,000–10,000 psi] তেঙ্ক প্রেসর)গী মথৌ তাই। হায়দ্রোজেনবু লিক্যুইদ অমগুম্না ষ্টোর তৌবদা ক্রাইওজেনিক টেম্পরেচরগী মথৌ তাই মরমদি এটমোস্ফিয়র প্রেসর অমদা ওইবা হায়দ্রোজেনগী বোইলিং পোইন্ট অসি −252.8°Cনি। হায়দ্রোজেন অসি সোলিদশীংগী মথক্তা (অপাবা লৈরোন অমা শেমহন্দুনা) নত্ত্রগা সোলিদশীংগী মনুংদা (চুপশিলহন্দুনা) ষ্টোর তৌবা য়াই।

ফ্যুএল অমগুম্না হায়দ্রোজেন

হায়দ্রোজেন অসি ফ্যুএলগী মহুৎশিনবা অমগুম্না লৌনৈ। মসিগী মরমদি মসিগী জেরো-এমিসন ওইবা ইলেক্ট্রিক্কী গারিশীংদা ফ্যুএল সেলশীং পাৱর পীবা ঙম্বা, দোমেষ্টিক প্রদক্সনগী পোটেন্সিএল, অমসুং হেন্না ৱাংবা ইফিসিএন্সি লৈহনবা ঙম্বগী পোটেন্সিএল লৈবননি। তশেংবমকসু, ইলেক্ত্রিক মোটোর অমগা পুল্লবা ফ্যুএল সেল অমনা গেসোলিননা চলাইবা ইন্টরনেল কম্বসন (combustion) ইঞ্জিন অমদগী শরুক অনিদগী অহুম ফাউবা হেন্না ইফিসিএন্ট ওই। হায়দ্রোজেননা ইন্টরনেল কম্বসন ইঞ্জিনশীংগী ফ্যুএল অমগুম্না মথৌ তৌবসু য়াই। হায়দ্রোজেনগী পাউন্দ 2.2 (কিলোগ্রাম 1)গী এনর্জি অসিগা গেসোলিনগী গেলন 1 (পাউন্দ 6.2, কিলোগ্রাম 2.8) দা ফংবা এনর্জিদুগা চাউরাক্না মান্নৈ।

ওইথোকপা য়াবা এপ্লিকেসনশীং

 • মখল-মখা কয়াদা শিজিন্ননবা ইলেক্ত্রিসিটি, হিট অমসুং ৱাটর পুথোকপদা।
 • কল-কারখানাগী থবক্তা।
 • গারিগী ত্রান্সপোর্টেসনশীংদা।
 • য়ুমগী থবক-থৌরমশীংদা।
 • টেলিকোম টাৱরশীংদা বেক-অপ পাৱর পীবা য়াউনা, কমর্সিএলগী ওইবা থবক-থৌরমশীংদা।

হায়দ্রোজেন ফ্যুএল সেলশীংগী কান্নবা অমসুং কান্নদবশীং

কান্নবশীং

 • মসি কোম্না ফংই। মসি পৃথিবীগী বেসিক ওইবা ইলিমেন্ট অমনি অমসুং মসি মরাং য়াম্না কায়। অদুম ওইনমক, হায়দ্রোজেন অসি মসিগা লোয়নরিবা পোৎশকশীংদগী খাইদোকপা হায়বসি মতম য়াম্না চংই। অদু ওইরবসু, মসিগী ফলনা পাৱরফুল ওইবা ক্লিন এনর্জি সোর্স অমদি পুথোকই।
 • মসিনা মাং-তাক্নিংঙাই ওইবা মৈখুশীং (emissions) থাদোক্তে। মসি চাকপা মতমদা মসিনা মাং-তাক্নিংঙাই ওইবা পোৎশকশীং থাদোরক্তে। মরুওইনা, মসিনা ওক্সিজেনগা মৈ চাকপা লৈতনা রিএক্ট তৌনৈ অমসুং মসিদগী পুথোরক্লিবা এনর্জি অসিনা ইলেক্ট্রিক মোটোর অমা থৌবা ঙমহনগদবা ইলেক্ত্রিসিটি পুথোকই। মসিগী মথক্তা, মসিনা মৈ চাকপা মতমদা, অতৈ পাৱর সোর্সশীংগা মান্নদবা মওংদা, কার্বোন দাইওক্সাইদ পুথোক্তে।
 • মসি অকোয়রোনগী ওইনা চান্নৈ। ফ্যুএল সোর্স অমগী ওইনা য়াম্না তাংবা মওংদা মসি হু চেন্দবা পোৎশক অমনি। অতৈ ন্যুক্লিয়র এনর্জি, কয়লা অমসুং গেসোলিনগুম্বশীং অসিদি হু চেল্লি নত্ত্রগা হকচাং শোক্নিংঙাই ওইবা অকোয়রোনগী মফমশীংদা ফংই। হায়দ্রোজেন অসি অকোয়রোনগা চান্নবা মরম্না মসি অতৈ ফ্যুএলশীংনা চংশিনবা য়াদবা লম্বীশীংদা শিজিন্নবা য়াই।
 • মসি রোকেটশীংদা ফ্যুএল ওইনা শিজিন্নবা য়াই। মসি পাৱরফুল অমসুং ইফিসিএন্ট অনিমক ওই। মসিনা স্পেসশিপকুম্না মপাঙ্গল কল্লবা মেছিনশীংগীদমক পাৱর পুথোকপা ঙম্মী। মসিগীসু মথক্তা, মসি অকোয়রোনগা চান্নবা মরম্না, মসি অতৈ ফ্যুএল সোর্সশীংগা চাংদম্নবা মতমদা হেন্না শাফবা ওই। খংজিনগদবা অচুম্বা ৱাফম অমদি হায়দ্রোজেন অসি গেসোলিন অমসুং অতৈ ফোসিল ফ্যুএলশীংদগী শরুক অহুম হেন্না মপাঙ্গল কল্লি। মসিগী অর্থদি মসিনা ইচং চংহন্দনা থবক হেন্না তৌবা ঙম্মী হায়বনি।
 • মসি ফ্যুএল ইফিসিএন্ট ওই। দিজেল নত্ত্রগা গ্যাসকা চাংদম্নবা মতমদা, মসিনা ফ্যুএল পাউন্দ অমদা এনর্জি হেন্না পুথোকপা ঙম্বা মরম্না ফ্যুএল ইফিসিএন্ট হেন্না ওই। মসিগী অর্থদি করিগুম্বা কার অমদা হায়দ্রোজেনসি ফ্যুএল ওইনা হাপচিল্লবা, অদুগা এনর্জিগী ত্রেদিসনেল সোর্স অমা শিজিন্নদুনা চপ মান্নবা ফ্যুএলগী চাংদু হাপ্লগা য়েংনবা মতমদা হায়দ্রোজেন হাপ্লবা কার অদুনা হেন্না লাপ্না চেনবা ঙম্মী। হায়দ্রোজন শিজিন্নরবা ফ্যুএল সেলশীংনা ত্রেদিসনেল কম্বসন টেক্নোলোজিগী ইফিসিএন্সিদগী শরুক অনি নত্ত্রগা অহুম হেল্লি। খুদম ওইনা হায়রবদা, মহৌশানা কনভেন্সনেল কম্বসনদা য়ুম্ফম ওইবা পাৱর প্লান্ট অমনা চাদা 33 দগী 35 ফাউবগী ইফিসিএন্সি পুথোকই। হায়দ্রোজেন ফ্যুএল সেলশীং অসিনা চাদা 65 ফাউবগী ইফিসিএন্সি লৈবা ইলেক্ত্রিসিটি পুথোকপা ঙম্মী।
 • মসি রিন্যুএবল ওই। মসি অতৈ নন-রিন্যুএবল ওইবা এনর্জিগী সোর্সশীংগা মান্নদবা মওংদা হঞ্জিন হঞ্জিন পুথোকপা য়াই। মসিগী অর্থদি হায়দ্রোজেননা লিমিট লৈবা ফ্যুএল সোর্স পী। মরুওইনা, মথৌ তারকপা খুদিংগী হায়দ্রোজেনগী এনর্জি অসি পুথোকপা য়াই।

কান্নদবশীং

 

 • মসি মমল তাংই। মসি য়াম্না পাক-শন্না ফংলবসি মমলদি তাংই। মসিগী মরুওইবা মরম অমদি মসি অতৈ ইলিমেন্টশীংদা খাইদোকপদা মতম য়াম্না চংবসিসু অমনি। করিগুম্বা প্রোসেস অদু ইচম চম্বা ওইরবদি থবক কয়া কোম্না পাংথোকপা য়াবনি। হৌজিক্কী মতমদা পাৱর হায়ব্রিদ কারশীংদা হায়দ্রোজেন সেলশীং শিজিন্নজরবসু, হৌজিকসু মসি মীওই খুদিংমক্কী ওইথোকপা য়াবা সোর্স অমদি ওইদ্রি। অপুনবা প্রোসেস অসি হেন্না লায়থোক্না পাংথোক্নবা টেক্নোলোজি শেমগৎত্রিবা ফাউবদি হায়দ্রোজেন এনর্জি অসি শেল চংবা ওপশন অমা ওইদুনা মখা তানা লৈখিগনি।
 • মসি ষ্টোর তৌবদা য়াম্না লুই। হায়দ্রোজেন অসি অকোয়বদা পুথোক-পুশিন তৌবা মতমদা য়াম্না লুই। থাউগী মতাংদা হায়রগদি, ইলিমেন্ট অসি পাইপলাইনশীংদা থাবা য়াই। কয়লাগী মতাংদা হায়রগদি, মসি ত্রকশীংদা হাপ্তুনা লায়না পুবা য়াই। অদুবু হায়দ্রোজেনগী মতাংদা হায়রগদি, মসি খজিক্তফাউবা পুবদা শেল য়াম্না চংই। মসিখক্তনা মরম ওইদুনা, অসিগুম্বা পোৎশক অসিগী ত্রান্সপোর্ট অমসুং ষ্টোরেজ অসি ওইথোকপা য়াদবগুম্মী।
 • হৌজিক লৈরিবা ইনফ্রাষ্ট্রকচর অসি হোংদোকপা হায়বসি অরাইবা নত্তে। গেসোলিন অসি হৌজিক ফাউবা পাক-শন্না শীজিন্নরি। অমসুং হৌজিক্কী ওইনা, হায়দ্রোজেন অসি ফ্যুএল ওইনা সপোর্ট তৌবা ঙম্বা ইনফ্রাষ্ট্রকচর অমত্তা লৈত্রি। মরম অসিনা, মসিনা গেসোলিনগী মহুৎ শিনবদা শেল য়াম্না চংগনি। মসিগী মথক্তা, হায়দ্রোজেনবু ফ্যুএল অমা ওইনা হাপচিন্নবগীদমক্তা কারশীং অমুক হন্না শেমদোকপা (refitted) মথৌ তাগনি।
 • মসি মৈ য়াম্না চাক্কল্লি। মসি ফ্যুএলগী য়াম্না কনবা সোর্স অমা ওইবা মরম্না, হায়দ্রোজেন অসি মৈ য়াম্না চাক্কনবা ওই। তশেংবদি, মসিগা কোন্নরিবা রিস্ক কয়া অসিনা মরম ওইদুনা মসি তোয়না ঈ-পাউ ওই। হায়দ্রোজেন গ্যাসনা হেন্না পাকপা কন্সেন্ত্রেসনদা হায়বদি চাদা 4 অমসুং 75গী মরক্তা নুংশিত্তা মৈ চাকই।
 • মসি ফোসিল ফ্যুএলদা তাংজৈ। হায়দ্রোজেন এনর্জি অসি রিন্যুএবল ওইজরবসু অমসুং অকোয়রোনগী ইম্পেক্ত অসি য়ামজদ্রবসু, মসিবু ওক্সিজেন্দগী তোঙান্না খায়দোকপদা কয়লা, থাউ অমসুং নেচরেল গ্যাসকুম্বা নন-রিন্যুএবল সোর্সশীংগী মথৌ তাই। হায়দ্রোজেন ওইনা শিজিন্নবগী মরম অসি ফোসিল ফ্যুএল শিজিন্নবা তোক্নবগী পান্দমদা ওইজরবসু, হায়দ্রোজেন ফ্যুএল পুথোকপদা মখোয়গী মথৌ তাবদি লেপত্রি।

এনর্জি সোর্স অমা ওইনা ভারত্তা হায়দ্রোজেনগী শিজিন্নফম

ভারত্তা লৈবা হায়দ্রোজেন পুথোক্নবগী হৌজিক লৈরিবা সোর্সশীং

 • হায়দ্রোজেন অসি ক্লোরিন-আলকালি ইন্দষ্ট্রিশীংগী বাই-প্রদক্ট অমনি। ঙল্লিঙৈ মতমদদি, মসিগী শরুক অমদি নন-এনর্জি এপ্লিকেসনশীংগীদমক শিজিন্নরম্মী অমসুং লেমহৌবশীং অদুনা এটমোস্ফিয়ারদা মাংখি। মতমগী মতুংইন্না এনর্জি এপ্লিকেসনদা মসিগী শিজিন্নফম অসি হেনগৎলকখ্রে অমসুং ইং 2013 - 14 ফাউবদা হায়দ্রোজেন বাই-প্রদক্টকী মনুংদা চাউরাক্না 90% দি কেমিকেলশীং পুথোকপদা অমসুং কেপটিভ (মরুওইনা এনর্জি) এপ্লিকেসনশীংদা শিজিন্নখি।
 • হায়দ্রোজেন অসি নন-এনর্জি এপ্লিকেসনশীংগীদমক্তা, খুদম ওইনা, ফর্টিলাইজরগী ইন্দষ্ট্রিশীং অমসুং পেত্রোলিয়ম রিফাইনরিশীংদা শিজিন্ননবা পুথোকই।

নেসনেল হায়দ্রোজেন এনর্জি রোড মেপ (NHERM)

ভারত্তা হায়দ্রোজেন এনর্জি সেক্টর চাউখৎহনবদা খোংজেল য়াংশিনহন্নবগী মীৎয়েং অমগা লোয়ননা, নেসনেল হায়দ্রোজেন এনর্জি বোর্ডনা নেসনেল হায়দ্রোজেন এনর্জি রোড মেপ (NHERM) অমা শেমখ্রে অমসুং মসিবু ইমপ্লিমেন্ট তৌনবগীদমক্তা ইং 2006গী জানুৱারিদা এদোপ্ট তৌখ্রে। NHERM গী মপুংওইবা পান্দমদি হায়দ্রোজেন এনর্জিবু লেপ্তনা শক্তাকপা, কমর্সিএলাইজেসনগী থবকশীং য়াংশিনহনবা অমসুং লৈবাক অসিদা হায়দ্রোজেন এনর্জি ইনফ্রাষ্ট্রকচর শেম্বনি। NHERMনা ভারত্তা হায়দ্রোজেন এনর্জি দিভেলপমেন্টগী মশক পুম্নমক হায়বদি, মসিগী প্রদক্সন, ষ্টোরেজ, ত্রান্সপোর্ট, দিলিভরি, এপ্লিকেসন, কোড অমসুং ষ্টেন্দর্দ, পব্লিক এৱারনেস অমসুং কেপাসিটি বিল্ডিং য়াউনা কোনশিল্লি। ইং 2006 – 07গী মতুংদা পায়খৎপা হায়দ্রোজেন এনর্জি প্রোগ্রামগী য়ুম্ফম অসি NHERMনা ওইরক্লি। লৈবাক অসিদা লৈবা ফিল্ড এক্সপিরিএন্স অমসুং পৃথীবীদা লাক্কদবা অনৌবা দিভেলপমেন্টতা য়ুম্ফম ওইদুনা মসিবু কোন্না শেমদোক-শাদোক্নবা অমসুং অপগ্রেদ তৌনবা    NHERMনা সজেসন পীখি। মসিগী মতুংইন্না, মিনিষ্ট্রি ওফ নিয়ু এন্ড রিন্যুএবল এনর্জি (MNRE)না হায়দ্রোজেন এনর্জি এন্ড ফ্যুএল সেলসকী ষ্টিয়ারিং কমিটি অমা শেমখি অমসুং মসিনা হায়দ্রোজেন এনর্জি এন্ড ফ্যুএল সেলস ইন ইন্দিয়া – এ ৱে ফোরৱার্দ হায়না মীংথোনবা রিপোর্ট অমা পীশিনখ্রে।

মিনিষ্ট্রি ওফ নিয়ু এন্ড রিন্যুএবল এনর্জিনসু হায়দ্রোজেন এনর্জিগী তোঙান-তোঙানবা মশকশীং, হায়বদি মসিগী প্রদক্সন, ষ্টোরেজ অমসুং মেকানিকেল/ থর্মেল/ ইলেক্ত্রিকেল এনর্জি পুথোকপদা ফ্যুএল অমা ওইনা শিজিন্ননবগী থবকশীং অসি য়াউনা রিসর্চ, দিভেলপমেন্ট অমসুং দেমোনষ্ট্রেসন প্রোজেক্টশীংসু সপোর্ট তৌই। মসিগী ফল ওইনা, হায়দ্রোজেন ফ্যুএল অসি অপিকপা পাৱর জেনেরেটিং সেটশীং, কাংখোং অনি পানবা গারিশীং (মোটোর সাইকলশীং), কাংখোং অহুম পানবা গারিশীং, রেসিদেন্সিএল অমসুং ইন্দষ্ট্রিএল সেক্টরশীংগী কেটালাইটিক কম্বসন সিষ্টেমশীং অমসুং ফ্যুএল সেল বসশীং শেমগত্তুনা মীয়ামদা উৎখ্রে।

সোর্সশীং: মিনিষ্ট্রি ওফ নিয়ু এন্ড রিন্যুএবল এনর্জি, গ্রিনগেরেজ ব্লোগ

অকোনবা শেমদোকখিবা : 7/4/2020© C–DAC.All content appearing on the vikaspedia portal is through collaborative effort of vikaspedia and its partners.We encourage you to use and share the content in a respectful and fair manner. Please leave all source links intact and adhere to applicable copyright and intellectual property guidelines and laws.
English to Hindi Transliterate