অসমীয়া   বাংলা   बोड़ो   डोगरी   ગુજરાતી   ಕನ್ನಡ   كأشُر   कोंकणी   संथाली   মনিপুরি   नेपाली   ଓରିୟା   ਪੰਜਾਬੀ   संस्कृत   தமிழ்  తెలుగు   ردو

চাইল্ড দিভেলপমেন্ট অমসুং ঙন্না তম্বা

চাইল্ড দিভেলপমেন্ট অমসুং ঙন্না তম্বা

 1. মরুওইবা ৱাফমশীং:
 2. ঙাক্লৌ ওইবা ইনফোর্মেসন
  1. অঙনবা চহিগী শরুকশীং, মরুওইনা পুন্সিগী অহানবা চহি অহুম অসি অঙাংগী ব্রেইন শেমগৎপগীদমক য়াম্না মরুওই। নুপী নত্ত্রগা নুপা অদুনা উবা, শোকপা, মহাউ তংবা, মনম নম্বা নত্ত্রগা তাবা পুম্নমক্তুনা ব্রেইন অদু ৱাখল খনবা, ৱাখলদা ফাউবা, লেংবা অমসুং তম্নবগীদমক্তা শেম্বদা মতেং পাংই।
  2. অঙাংশীংদি হেক পোকপা মীৎকুপ্তগী য়াংনা তম্বা হৌই। মখোয়বু চেক্সিন্না য়েংশীল্লিবা মমা মপা অমসুং অতৈ য়েংশিনবীরিবা মীওঈশিংনা মীনুংশি, পুক্নিং চংবা অমসুং হরাউ তয়াম তৌবগী মথক্তা অফবা মচি ওইবা চিঞ্জাক, চুনবা হেলথ কেয়র অমসুং প্রোটেক্সন পীরবা মতমদা মখোয়না খ্বাইদগী ফনা চাউখৎলি অমসুং খংজিল্লি।
  3. অঙাংশিংবু শান্ননবা অমসুং অনৌবা পোৎশকশীং য়েংনবা পুক্নিং থৌগৎপনা মখোয়বু সমাজগী, পুক্নিংগী, হকচাংগী অমসুং ৱাখলগী ওইবা মওংদা তমশিনবা অমসুং চাউখৎহনবদা মতেং পাংই। মসিনা অঙাংশীংবু স্কুলদা চৎহন্নবগী থৌরাং তৌবদা মতেং পাংই।
  4. অঙাংশীংনা মখোয়গা য়াম্না নক্নবা মীওইশীংগী লমচৎ-শাজৎ অদু মতৌ তমদুনা করম্বা লমচৎ-শাজৎ চৎকদগে (সমাজগী অমসুং পুক্নিংগী) হায়বদু তমশিল্লি।
  5. মতম চানা প্রাইমারি স্কুলদা চংবনা অঙাং অমগী চাউখৎপগী লেপ্তবা পরিং লৈহনবদা য়াম্নমক মরুওই। মমা মপাশীং, অতৈ য়েংশিনবীরিবশীং, ওজাশীং অমসুং কম্যুনিটিদগী সপোর্ট লৈহনবা হায়বসি য়াম্না মরুওই।
  6. অঙাং পুম্নমক্না মান্নবা মওংদা চাউখৎলি অদুবু অঙাং অমমম্না মশা মশাগী ওইবা মওংদা চাউখৎলি। অঙাং খুদিংমক্কী মশা মশাগী ওইবা পামজবা, অশাউবা, মীগা লোন্দিন্নবা অমসুং তমশিনবগী মওং লৈজৈ।
 3. অঙাংশীংনা করম্না দিভেলপ তৌবগে৬
 • চাইল্ড দিভেলপমেন্ট হায়বসি অঙাং অমনা হকচাং ফনা, মেন্টেল এলর্ট ওইনা, পুক্নিং ৱাখল ফনা, সমাজদা তিনবা য়ানা অমসুং তম্নিংবগী শেম শাদুনা ইনখৎলকপা অমসুং চাউখৎলকপদা লাক্লিবা অহোংবশীং অদুবুনি।
 • অঙাং অমগী পুন্সিগী অহানবা চহি মঙা অসি মপুংওইনা মরুওই। মখোয় অসি অঙাংশীংগী তুংগী হকশেল, নুংঙাইবা, ইনখৎপা, চাউখৎপা অমসুং স্কুলদা, ইমুংদা অমসুং কম্যুনিটিদা অমসুং পুন্সিদা মীকোক থোংনবগী য়ুম্ফমনি।
 • হন্দক্তা পাংথোকখিবা রিসর্চতগী খংলে মদুদি অহানবা চহি মঙা অসি মরুওইনা অঙাংগী ব্রেইন শেমগৎপদা য়াম্না মরুওই অমসুং অহানবা চহি অহুম অসিনা অঙাংগী ব্রেইন আর্কিটেকচর শেম্বদা খ্বাইদগী মরুওই। ঙন্না ফংবা এক্সপিরিএন্সশীংনা ব্রেইনগী ওর্গানাইজেসনেল দিভেলপমেন্ট অমসুং ফঙ্কসনিং অসিগী পুন্সি চুপ্পগী ওইবা য়ুম্ফম থোল্লি। মতৌ করম্না অঙাংনা লর্নিং স্কিলশীং অমসুং সোসিএল অমসুং ইমোসনেল এবিলিটিশীং শেমগৎলকপগে হায়বদুদা হকথেংনবা শাফু পী।
 • অঙাংশীংনা মখোয়গী পুন্সিগী অঙনবা চহি শরুকশীংদনা অতৈ মতমশীংদগী হেন্না খংবা থুই। মখোয়না চাউরবা মতমদা কনফিদেন্স ওইরক্কদবা থাজবগী অমসুং সেক্যুরিটিগী ৱাখল্লোন অসি শেমগৎনবা নুংশিবা অমসুং য়েংশিনবীবা হায়বসি মথৌ তাই।
 • পীক্লিবা অমসুং পুংকক চাউরবা অঙাংশীং অসিনা নুংশিবা অমসুং মিনুংশী, পুক্নিং চংবা, পুক্নিং থৌগৎপা অমসুং মেন্টেল ষ্টিমুলেসনগা লোয়ননা মচি ওইবা চিঞ্জাকশীং অমসুং অফবা হেলথ কেয়র ফংবা মতমদা হেন্না য়াংনা চাউখৎপা, তম্বা অমসুং ইনখৎপা হায়বদু ওই।
 • অঙাংনা ইনখৎলকপগী ষ্টেজশীং খংজিনবনা মমা মপাশীংবু অঙাং অদুবু মহাক্না চাউখৎলকপা অমসুং ইনখৎলকপা মতমদা করি এক্সপেক্ট তৌগনি অমসুং করম্না সপোর্ট তৌগদগে হায়বদু খংহনবদা মতেং পাংই।
 • সেটিং কয়াদা, অঙনবা চাইল্ডহুদ প্রোগ্রামশীংনা মমা মপা অমসুং মখোয়গী অঙাংশীংবু, য়ুমদগী স্কুলদা চৎপগী মরুওইবা ত্রান্সিসন মনুং চল্লিবা, পিক্লিঙৈদগী চহি 8 ফাউবদা সপোর্ট তৌই।
 • অঙাং পুম্নমক্না ইমুং অমদা য়োকপীবগী অমসুং ক্বালিটি হেলথ কেয়র, অফবা মচি ওইবা চিঞ্জাক, এজুকেসন, মাং-তাকপা, ফু-চৈবা অমসুং তুহৎপীবদগী ঙাকথোকপীনবগী খুদোংচাবা ফংবগী হক লৈ। অঙাংশীংনা মখোয়গী পুন্সিদা মপুংফাবা তৌবা ঙম্বদু য়ৌবা ঙমহনগদবা অকোয়রোন অমদা চাউরক্নবগী হক লৈ।
 • হকশিং অসি শোয়দনা ইকাইখুম্নবা, ঙাকপা অমসুং ফংহনবা হায়বসি মমা-মপাশীং, অতৈ য়েংশিনবীরিবশীং অমসুং ইমুং-মনুংগী মেম্বরশীং, কম্যুনিটিশীং, সিভিল সোসাইটি অমসুং সরকারগী মথৌনি।

মরুওইবা ৱাফমশীং:

 • অঙনবা চহিগী শরুকশীং, মরুওইনা পুন্সিগী অহানবা চহি অহুম অসি অঙাংগী ব্রেইন শেমগৎপগীদমক য়াম্না মরুওই। নুপী নত্ত্রগা নুপা অদুনা উবা, শোকপা, মহাউ তংবা, মনম নম্বা নত্ত্রগা তাবা পুম্নমক্তুনা ব্রেইন অদু ৱাখল খনবা, ৱাখলদা ফাউবা, লেংবা অমসুং তম্নবগীদমক্তা শেম্বদা মতেং পাংই।
 • অঙাংশীংদি হেক পোকপা মীৎকুপ্তগী য়াংনা তম্বা হৌই। মখোয়বু চেক্সিন্না য়েংশীল্লিবা মমা মপা অমসুং অতৈ য়েংশিনবীরিবা মীওঈশিংনা মীনুংশি, পুক্নিং চংবা অমসুং হরাউ তয়াম তৌবগী মথক্তা অফবা মচি ওইবা চিঞ্জাক, চুনবা হেলথ কেয়র অমসুং প্রোটেক্সন পীরবা মতমদা মখোয়না খ্বাইদগী ফনা চাউখৎলি অমসুং খংজিল্লি।
 • অঙাংশিংবু শান্ননবা অমসুং অনৌবা পোৎশকশীং য়েংনবা পুক্নিং থৌগৎপনা মখোয়বু সমাজগী, পুক্নিংগী, হকচাংগী অমসুং ৱাখলগী ওইবা মওংদা তমশিনবা অমসুং চাউখৎহনবদা মতেং পাংই। মসিনা অঙাংশীংবু স্কুলদা চৎহন্নবগী থৌরাং তৌবদা মতেং পাংই।
 • অঙাংশীংনা মখোয়গা য়াম্না নক্নবা মীওইশীংগী লমচৎ-শাজৎ অদু মতৌ তমদুনা করম্বা লমচৎ-শাজৎ চৎকদগে (সমাজগী অমসুং পুক্নিংগী) হায়বদু তমশিল্লি।
 • মতম চানা প্রাইমারি স্কুলদা চংবনা অঙাং অমগী চাউখৎপগী লেপ্তবা পরিং লৈহনবদা য়াম্নমক মরুওই। মমা মপাশীং, অতৈ য়েংশিনবীরিবশীং, ওজাশীং অমসুং কম্যুনিটিদগী সপোর্ট লৈহনবা হায়বসি য়াম্না মরুওই।
 • অঙাং পুম্নমক্না মান্নবা মওংদা চাউখৎলি অদুবু অঙাং অমমম্না মশা মশাগী ওইবা মওংদা চাউখৎলি। অঙাং খুদিংমক্কী মশা মশাগী ওইবা পামজবা, অশাউবা, মীগা লোন্দিন্নবা অমসুং তমশিনবগী মওং লৈজৈ।

ঙাক্লৌ ওইবা ইনফোর্মেসন

অঙনবা চহিগী শরুকশীং, মরুওইনা পুন্সিগী অহানবা চহি অহুম অসি অঙাংগী ব্রেইন শেমগৎপগীদমক য়াম্না মরুওই। নুপী নত্ত্রগা নুপা অদুনা উবা, শোকপা, মহাউ তংবা, মনম নম্বা নত্ত্রগা তাবা পুম্নমক্তুনা ব্রেইন অদু ৱাখল খনবা, ৱাখলদা ফাউবা, লেংবা অমসুং তম্নবগীদমক্তা শেম্বদা মতেং পাংই।

অঙাং অমগী ব্রেইন অসি পুন্সিগী অহানবা চহি মঙা, মরুওইনা অহানবা চহি অহুম অসিদা য়াম্না য়াংনা চাউখৎলি। মসি খোংজেল য়াংবা ৱাখল-লৌশীং, লোল, সমাজ, পুক্নিংগী অমসুং লেং ওৎপগী লমদা চাউখৎপা মতম্নি। খুদম ওইনা, অঙাং অমনা থা 15দগী 18 শুরকপা ফাউবদা ৱাহৈ কয়া তম্বা হৌই। স্কুল তমদ্রিঙৈগী মতমদা খোংজেল য়াংনা লোল তম্বা হৌই।

অঙাংগী ব্রেইন অসি মহাক্না উবা, পুক্নিংদা ফাউবা, মহাউ, মনম অমসুং তাবা মতমদা চাউখৎলকই। অঙাং অদুনা ৱাখল অমা শিজিন্নবা খুদিংগী, ন্যুরেল কনেক্সন অমা অঙাং অদুগী ব্রেইনদা শেম্মী। অনৌবা এক্সপিরিএন্সশীং কয়ারক হন্না ফংলবদি মদুনা অনৌবা কনেক্সনশীং শেম্বদা মতেং পাংই অমসুং মদুনা হৌজিক অমসুং কোন্না অঙাং অদুনা খনবা, পুক্নিংদা ফাউবা, চৎপা শাজৎ অমসুং তম্বগী মওং মতৌ লেপ্পি।

অঙাং অমসুং য়েংশিনবীরিবা মীওই অদুগী মরক্তা লৈনরিবা অচেৎপা মরি অদুনা অঙাংগী চাউখৎলক্লিবা ব্রেইন অদু শেমগৎনবগী খ্বাইদগী ফবা মরিনি। য়েংশিনবীরিবা মীওই অমনা শান্নবা অমসুং ঈশৈ শকপা, ঙাংবা নত্ত্রগা অঙাং অদুদা ৱারি অমা লিবা মতমদা অমসুং মহাক অদুবু অফবা চিঞ্জাক, নুংশিবা অমসুং মীনুংশি পীবা মতমদা অঙাং অদুগী ব্রেইন অদু চাউখৎলি। মশা মউ ফনা লৈবা, য়েংশিনবীরিবা মীওই অদুগা ৱারি-ৱাতাই তৌবা অমসুং শাফবা অমসুং তরু-তনানবা অকোয়রোন অমদা লৈবনা অঙাং অমগী চাউখৎপা, ইনখৎপা অমসুং তুংগী তৌবা ঙম্বদা অচৌবা খেৎনবা অমা লৈহনবা ঙম্মী।

অঙাংশীংনা অঙনবা চহিশীংদা য়াম্না চেক্সিনবীবা অমসুং নুংশিবীবা মথৌ তাই। অঙাং অদুবু পম্বীবা, নুংশিবা উৎপীবা অমসুং ৱারি শাবীবনা ব্রেইন চাউখৎহল্লি অমসুং পুক্নিং চাউখৎহনবদা মতেং পাংই। মমাগা নক্না লৈজবা অমসুং খোম্লাং ইনবীবনা ইমোসনেল সেক্যুরিটিগী ৱাখল্লোন লৈহল্লি। অঙাং অদুনা চিঞ্জাক অমসুং নুংঙাইবা ফংনবা খোম্লাং থকই।

চহি য়ামদ্রিবা অঙাংশীংগীদমক্তদি কপ্পা হায়বসি পাউ ফাউননবগী লম্বী অমনি। অঙাং কপ্পদা লৌখৎপীবনা অমসুং/নত্ত্রগা মঙোন্দা নুংশিনা ৱারি শাবীবনা থাজনবা অমসুং সেক্যুরিটি শেমগৎপদা মতেং পাংগনি।

মমা, মপা নত্ত্রগা অতোপ্পা নুংশিনা য়েংশিনবীরিবশিংগা অসিগুম্বা মখলগী ঙন্না নুংশিনবা অমসুং এটেচমেন্ট লৈহনবনা অঙাং অমনা পুন্সিগী ওইনা তৌবা ঙম্বশীং শাগৎপদা মতেং পাংই। মসিগী মনুংদা মখাগী তৌবা ঙম্বশীং অসি মনুং চল্লি:

 • তম্বা
 • মশানা মশাবু থাজবা অমসুং মশাবু থাক ৱাংনা লৈজবা
 • পোজিটিভ ওইবা সোসিএল স্কিলশীং
 • তুংগী চহিশীংদা মায়পাকপা মরি লৈবা
 • মীনুংশিগী ৱাখল্লোন শেমগৎপা

অঙাংশীংগী ব্রেইন চাউখৎলক্লিঙৈদা তশেংবা অমসুং মপাঙ্গল লৈবা মখোয়গী ইমোসনশীংসু শেমগৎলকই। অঙাংশীংনা করিগুম্বা মখোয়না পাম্লিবা পোৎশক অদু ফংদবা মতমদা খোইরাং খোইশাউনবা পোক্লকপা য়াই। মখোয় অসি অনৌবা শকখংদবা মীওইশীং, অনৌবা ফিভম নত্ত্রগা অমম্বনা তোইনা কিহল্লি। তৌথোরকপশীংদা নোক্নবীবা, দন্দি পীবীবা নত্ত্রগা থৌশাবীদবা অঙাংশীং অদু ইকাই থীগনবা অমসুং অনিংবা অপাম্বশীং ফজনা ফোংদোকপা ঙমদবা ওইগল্লি। অঙাংশীংনা পুক্নিংগী অপাম্বা ফোংদোকপা মতমদা করিগুম্বা য়েংশিনবীরিবা মীওইশীং অদুনা খাংবা কনবা অমসুং মীনুংশি লৈবা উৎপীরবদি অঙাং অদু নুংঙাইনা, সেক্যুওর ওইনা অমসুং তংদু লৈতানা চাউখৎপা ঙমগনি।

নুপামচা অমসুং নুপীমচাশীংদা চপ মান্নবা হকচাংগী, পুক্নিংগী, ৱাখলগী অমসুং সমাজগী ওইবা মথৌ তাবশীং লৈ। খংজিনবা-তমশীনবদা অনিমক্কী চপ মান্নবা কেপাসিটি লৈ। অনিমক্কী ওইনা চপ মান্নবা মীনুংসি, পুক্নিং চংবা অমসুং অয়াবা পীবা মথৌ তাই।

চহি য়ামদ্রিবা অঙাংশীংনা করিগুম্বা মখোয়বু মপান্থোংগী নত্ত্রগা পুক্নিংগী দন্দি পীবীরবা, হিংসা তৌবীরবা, থৌশাবীদবা নত্ত্রগা ফুবা-চৈবা তৌরবা, পুক্নিং ৱাবা অমসুং নুংসিনদবনচিংবা ৱাখলগী অনাবা লৈবা ইমুংশিংদা লৈরবদি মখোয়দা কা হেনবা পুক্নিংগী নুংঙাইতবা লৈবা য়াই। অসিগুম্বা পুক্নিংগী নুংঙাইতবা অসিনা চাউখৎলক্লিবা ব্রেইনদা ঈথীল পী অমসুং অঙাং ওইরিঙৈদা অমসুং মতুংগী পুন্সিদা লৌশীংগী, সমাজগী অমসুং পুক্নিংগী অশোনবা লৈহল্লকপা য়াই।

শাউবগা লোয়ননা মপান্থোংগী নত্ত্রগা পুক্নিংগী দন্দি পীবা অঙাংশীং অসি মখোয় মশামক শাথীবা ওইগল্লি। অঙাংশীংগী লমচৎ-শাজৎ শেমদোক্নবা পোজিটিভ অমসুং ইফেক্টিভ ওইবা লম্বীশীংগী মনুংদা মখাগীসি চল্লি:

 • অঙাং অমদা করি তৌগনি অমসুং করি তৌরোইদগে হায়বদু শন্দোক্না তাকপীবা
 • অকক্নবা লমচৎ-শাজৎশীংদা লেপ্তনা পাউখুম পীবিবা
 • অফবা লমচৎ-শাজৎশীংদা থাগৎপীবা

মমা মপাশীং অমসুং অতৈ য়েংশীনবীরবশীংনা তৌরিবা থৌওংশীং অসিনা অঙাংশীং অদুগী পুক্নিং থৌগৎলি অমসুং মরম অসিদগী মখোয় অসি ইমুং অদুগী ফজনা চুশিন্নবা অমসুং প্রদক্টিভ ওইবা মেম্বরশীং ওইরকই।

মমা মপা অনিমক অমসুং অতৈ ইমুং মনুংগী মেম্বরশীং অসি অঙাংশীংনা চাউখৎপা, তমশিনবা অমসুং ইনখৎনবগী য়েংশিনবীবা অমসুং শেম্বীবগীদমক মথৌ তাই। মখোয়না নুপীমচা অমসুং নুপামচা অনিমক চপ মান্ননা লৌবা তাই অমসুং মখোয়বু খংজিন হৈজিন্নবা অমসুং থীজিন্নবা পুক্নিং থৌগৎপীগদবনি – মসিনা স্কুলদা থানবগী মরুওইবা শেম শাবনি।

মালেমগী মমাশীংনা মহৌশানা মখোয়গী অঙাংশীংগী হক অমসুং মথৌ তাবশীং ফংহনবদা মরুওইবা শক্লোন লৌরি। মখোয়না মখোয়গী অঙাংশীংবু নুংশিবা, পীজবা, থেম্বীবা, তাকপীবা, শান্নমিন্নবা অমশুং য়েংশিনবগী থৌদাং লৌরি।

মপা অমগী থৌদাং অসি মমা অদুগুম্না মখোয়গী অঙাংশীং য়েংশিনবা অমসুং পীজ পীথকপা অমসুং মখোয়গী হকশিং ঙাক-শেনবদা য়াম্না মরুওই। মপা অমনা মচানুপীশীং অমসুং মচানুপাশিংবু চপ মান্ননা মরুওই হায়বদু ফাউহনবা তাই। মমা অদুগা চপ মান্ননা, মপা অদুনা মখোয়গী অঙাং অদুগী মথৌ তাবা নুংশিবা, মীনুংশি, অয়াবা, পুক্নিং থৌগৎপা অমসুং য়েংশিনবীবা অসি ফংহনবদা মতেং পাংবীবা য়াই। মপা অমসুং মমা অনিমক্না পুন্দুনা অঙাং অদুবু মগুন লৈবা মহৈ-মশীং অমসুং অফবা মচি ওইবা চিঞ্জাক অমসুং হেলথ কেয়র শোয়দনা ফংহনবা য়াই।

অঙাংশীংদি হেক পোকপা মীৎকুপ্তগী য়াংনা তম্বা হৌই। মখোয়বু চেক্সিন্না য়েংশীল্লিবা মমা মপা অমসুং অতৈ য়েংশিনবীরিবা মীওঈশিংনা মীনুংশি, পুক্নিং চংবা অমসুং হরাউ তয়াম তৌবগী মথক্তা অফবা মচি ওইবা চিঞ্জাক, চুনবা হেলথ কেয়র অমসুং প্রোটেক্সন পীরবা মতমদা মখোয়না খ্বাইদগী ফনা চাউখৎলি অমসুং খংজিল্লি।

শোকপা-পায়বা, মনম নম্বা, উবা অমসুং মহাউ অসি অঙাং অদুনা মহাক্কী সংসার অসি খংজিনবদা শিজিন্নবা খুৎলাইশীংনি।

মীনুংশি, পুক্নিং চংবা অমসুং ফজনা লোয়নবা

অঙাংশীংগি মকোক অসি মখোয়না ৱারি শাবা, থেংবা-শোকপা অমসুং লক্নবনচিংবা মতমদা, মখোয়না মশক খংবা মায়থোং অমসুং খোঞ্জেলশীং উবা মতমদা; অমসুং মখোয়না তোঙান-তোঙানবা পোৎশকশীং শিজিন্নবা মতমদা য়াংনা চাউখৎলি।

অঙাংশিংনা মখোয়বু নুংশিবিবা ফাউবা অমসুং পোক্লকপদগী সেক্যুওর ওইনা খঞ্জবা মতমদা অমসুং ইমুং মনুংগী মীওইশীং অমসুং মখোয়গা নক্নবা অতোপ্পা মীওইশীংগা শান্ন-খোৎনবা অমসুং ৱারি শান্নবা মতমদা থুনা তম্মী। মমা, মপা অমসুং অতৈ য়েংশিনবীরিবা মীওইশীংনা হেন্না তোইনা শান্নমিন্নবা, ৱারি-ৱাতাই তৌবা অমসুং অঙাংদুনা হায়বা তাবিবা মতমদা মহাক অদুনা হেন্না য়াংনা তম্মী।

মমা মপা অমসুং অতৈ য়েংশিনবীরিবা মীওইশীংনা পিক্লিবা অঙাংশীং অমসুং পুংকক চাউরবা অঙাংশীংদা তোইনা ৱারি-ৱাতাই তৌবা, পাবা অমসুং ঈশৈ শকপীগদবনি। করিগুম্বা অঙাং অদুনা ৱাহৈশীং অদু খংদ্রবফাউবদা অসিগুম্বা অঙনবা ‘ৱারি ৱাতাই’ অসিনা সোসিএল অমসুং লোলগী স্কিলশীং অমসুং লর্নিং কেপাসিটিশীং হেনগৎহনবদা মতেং পাংই।

মমা মপা অমসুং অতৈ য়েংশিনবীরিবা মীওইশীংদুনা অঙাংশীং অদুদা য়েংনবা, তানবা, মনম নম্নবা, পায়নবা অমসুং শান্ননবা অনৌবা, পুক্নিং চিংশিনগদবা অমসুং শাফবা পোৎশকশীং পীদুনা মখোয়বু তমশিনহনবা অমসুং চাউখৎহনবদা মতেং পাংবা য়াই।

সেক্যুওর ওইরে অমসুং নুংশিরে খঞ্জবা অঙাংশীং অসিনা স্কুলদা হেন্না ফজনা মহৈ তম্মী, হেন্না মশানা মশাবু থাজজৈ, মশাগী থাক শেম্মী অমসুং পুন্সিগী শিংনবা কয়াদা হেন্না কোম্না মায়রোং য়াই।

অফবা মচি ওইবা চিঞ্জাক পীজবা

অহানবা থা তরুক্তা খোম্লাংখক্তা ইনবীবা, থা তরুক শুবদা শাফবা অমসুং মচি ওইবা চিঞ্জাক পীজবা অমসুং চহি অনি নত্ত্রগা হেনবা ফাউবদা খোম্লাং লেপ্তনা ইনবীবনা অঙাং অদুদা খ্বাইদগী হেনবা মচি ওইবা চিঞ্জাক অমসুং হকশেলগী কান্নবা পী। পীজ-পীথকপা মতম অসি অঙাং অদুনা মীনুংশি ফংনবগী অমসুং মমা, মপা নত্ত্রগা অতৈ য়েংশিনবীরিবা মীওই অদুগা কন্টেক্ট তৌনবগী তঞ্জা অমসুনি।

অফবা মচি ওইবা চিঞ্জাক হায়বসি অঙাং অমনা চাউখৎপগী অমসুং ইনখৎপগিদমক য়াম্না মরুওই। মীরোল্লিবী নুপী অমা অমসুং চহি য়ামদ্রিবা অঙাং অমগী চানবা চিঞ্জাক অসি মখল-মখা কয়াগী ওইগদবনি অমসুং মচি ওইবা চিঞ্জাক ওইগদবনি। মসিগী মনুংদা চংদ্রবা য়াদবা ন্যুত্রিএন্টশীং হায়বদি অঙাং অমগী মশানা চাউখৎপদা অমসুং এনর্জি লৌবদা মতেং পাংগদবা ফেট অমসুং প্রোটিনশীং, অনাবা থীংবদা মতেং পাংনবা ভিটামিন A, অঙাং অমগী ব্রেইন মশা ফনা চাউখৎহল্লিবা আইওদিন অমসুং অঙাং অমগী মেন্টেল অমসুং ফিজিকেলগী তৌবা ঙম্বা ঙাক্লিবা আইরন অসি য়াউরি।

মমা অদুনা অঙাং অদু খোম্লাং ইনবদা মরুওইবা থৌদাং লৌরবসু মপা অদুনা মচি ওইবা চিঞ্জাক শোয়দনা পীজদুনা, ইমুং মনুংগী অমসুং অঙাং শেন্নবগী দায়ত্ব লৌদুনা অমসুং মহাকপু, অঙাংবু, মথক্কী অঙাংশীং অমসুং অতৈ ইমুং মনুংগী মেম্বরশীংবু পুক্নিংগী ঙাক্লৌ পীদুনা মতেং পাংবীবা য়াই।

মওং চুম্বা হেলথ কেয়র

হেলথ ৱার্কর অদুনা মমা মপা অমসুং অতৈ য়েংশিনবীরিবা মীওইশীং অদুদা মখাদা পীরিবশীংসিগী মরমদা খংহনবা তাই:

 • মথৌ তাবা ইমুনাইজেসনশীং অমসুং ইনগদবা মতম তাকপা
 • এনেমিয়া অমসুং পেরাসাইটনা থোকহনবা লায়নাশীং থা 6 হেল্লবা অঙাংশীংদা করম তৌনা চংহল্লোইদগে তাকপা
 • করিগীদমক্তা তিন লৌথোকপা (deworming) অসি মরুওইরিবনো তাকপা
 • মতৌ করম্না অঙাং অদুদা মহাক্কী অফবা মেন্টেল অমসুং ফিজিকেলগী দিভেলপমেন্ট লৈহন্নবগীদমক আইরন অমসুং ভিটামিন Aগুম্বা মতিক চাবা মচি ওইবা চিঞ্জাকশীং শোয়দনা ফংহনগদগে তাকপা

এনেমিয়ানা নাবা, মতিক চানা পীজদ্রবা নত্ত্রগা তোইনা নাগনবা অঙাংশীংনা মশা-মউ ফবা অঙাংশীংদগী হেন্না কোম্না কিগনবা অমসুং পুক্নিং শোন্থবা থোকপা য়াই। মখোয় অদু অতৈ অঙাংশীংগা শান্নবা, খংনবা হোৎনবা অমসুং ৱারি ৱাতাই শাবা ৱাৎকনি। অঙাংশীং অসিবু মশা মউ ফবা ওইহন্নবা অখন্ননা পুক্নিং চংবীবা, য়েংশিনবীবা অমসুং চানবা, শান্ননবা অমসুং অতৈগা ৱারি ৱাতাই শান্ননবা পুক্নিং থৌগৎপীবা মথৌ তাই।

মতম চানা ইমুনাইজেসন লৌখ্রবা, মওং চুম্না মচি ওইবা চিঞ্জাক পীজরবা, হকশেলগী চেক্সিন থৌরাং লৌরবা অমসুং নুংশিবা উৎপীরবা অঙাংশীং অদুনা হেন্না ফজনা হিংবগী থাজবা লৈ। মখোয় অদুনা লোল, সমাজগী, পুক্নিংগী অমদি লেং ওৎপগী মতাংদা হেন্না তমশিনবা, খংজিনবা অমসুং চাউখৎপা ঙম্মী।

হেন্না কুপ্না য়েংসিনবিবা অমসুং চেক্সিন থৌরাং লৌবীবা মমা মপা অমসুং/নত্ত্রগা অতৈ য়েংশিনবীরবশীংদগী ফংবা ঙাক-শেনবা অমসুং য়েংশিনবা

অপীকপা অমসুং পুংকক চাউবা অঙাংশীং অসি মতম শাংনা মথন্তা থাদোকপীরোইদবনি। মসিনা মখোয়গী ফিজিকেল অমসুং মেন্টেল দিভেলপমেন্ট থীন্থহল্লি। মসিনা মখোয়বু এক্সিদেন্ট থোকহনবা য়াবগী খুদোংথীবসু লৈহল্লি।

নুপামচাশীংনা মথৌ তারিবা চিঞ্জাক্কী চাং, নুংশিবীবা, পুক্নিং চংবীবা অমসুং য়েংশিনবা অদু চপ মান্ননা নুপীমচাশীংগী ওইনসু মথৌ তাই। অপিকপা অমসুং পুংকক চাউবা অঙাং পুম্নমকপু মখোয়না অনৌবা খরা তম্বা অমসুং অনৌবা ৱাহৈ খরা হায়বা হৈরকপদা পুক্নিং থৌগৎপীবা অমসুং থাগৎপীবা মথৌ তাই।

হেলথ কেয়র, এজুকেসন অমসুং লিগেল অমসুং সোসিএল সর্ভিসকুম্বদা পীরিবা নুপামচা অমসুং নুপীমচাশীংগী অধিকার অদু ফংহনবদা মতেং ওইনবগীদমক মখোয়গী পোকপদু রেজিষ্টর তৌশিনবীগদবনি।

অঙাংশিংবু শান্ননবা অমসুং অনৌবা পোৎশকশীং য়েংনবা পুক্নিং থৌগৎপনা মখোয়বু সমাজগী, পুক্নিংগী, হকচাংগী অমসুং ৱাখলগী ওইবা মওংদা তমশিনবা অমসুং চাউখৎহনবদা মতেং পাংই। মসিনা অঙাংশীংবু স্কুলদা চৎহন্নবগী থৌরাং তৌবদা মতেং পাংই।

অঙাংশীংনা শান্নৈ মরমদি মসি নুংঙাই। শান্নবা হায়বসিসু মখোয়না তমশিনবগী অমসুং চাউখৎপগী মরুওইবা মচাক অমনি। নিয়ম নাইনা অমসুং নাইদনা শান্নবা অনিমক্না অঙাং অমগী তুংগী খংজিন হৈজিনবা অমসুং পুন্সিগী স্কিলশীং শেমগৎপদা য়ুম্ফম অমা ওই। মসিনা অঙাংশীংবু:

 • মখোয়গী লৌশীং, এক্সপিরিএন্স, খংনিংবা-হৈনিংবা অমসুং থাজবা হেনগৎহনবদা মতেং পাংই
 • অনৌবা থবকশীং তৌদুনা, ফলশীং চাংদম্নদুনা, ‍ৱাহংশীং হংদুনা অমসুং শিংনবশীং থেংনদুনা খংজিন-তমশিনবদা মতেং পাংই।
 • লোলগী, খনবগী, থৌরাং শেম্বগী, শিন্দোক-শিঞ্জিন তৌবগী অমসুং ফিরেপ লৌবগী স্কিলশীং শেমগৎপদা মতেং পাংই।

মীমান্নদ্রবা নত্ত্রগা ক্রোনিক ওইনা নারবা হায়বদি HIVগা লোয়ননা হিংলিবা অঙাংগুম্বশীং অসি অতৈ অঙাংশীং অমসুং অহলশীংগা পুন্না শান্নহনবা অমসুং পুক্নিং থৌগৎপা অসি য়াম্না মরুওই।

মমা মপা অমসুং অতৈ য়েংশিনবীরিবা মীওইশীংনা অঙাংশিংগা লোয়ননা মখোয়গী মমালোন্দা ৱারি-ৱাতাই তৌবনা অঙাংশীংবু মখোয়গী খনবগী অমসুং ফোংদোকচনবগী তৌবা ঙম্বশীং হেনগৎহল্লি। অঙাংশীংদা ঈশৈ শকপীবা, ৱারি লিবীবা অমসুং পাবীবা, শৈরেং থীবীবা অমসুং গেমশীং শান্নহনবনা অঙাংশীংনা লোল অসি লায়না অমসুং থুনা খংই।

নুপীমচা অমসুং নুপামচাশীংনা মচিন-মনাউশীং অমসুং মপুবোক মনেম্বোকশীং য়াউনা ইমুং মনুংগী মেম্বরশীংগা চপ মান্ননা শান্নবা অমসুং ৱারি ৱাতাই তৌবা অমসুং ইমুংগী মপান্দা থবক তৌবগী তঞ্জা অদু মথৌ তাই। মমা অমসুং মপাগা শান্নবা অমসুং ৱারি ৱাতাই তৌবনা অঙাং অমসুং মমা মপা অনিমক্কা লৈনবা মরি হেন্না ফগৎহনবদা মতেং পাংই।

ইমুং মনুংগী মীওইশীং অমসুং অতৈ য়েংশিনবীরিবা মীওইশীংনা ময়েক শেংবা ইনষ্ট্রক্সনশীংগা লোয়নবা অচম্বা থবকশীং পীদুনা, শান্ননবা পোৎশকশীং পীদুনা অমসুং অনৌবা থবক থৌরমশীং খংহন্দুনা অঙাংশীংনা খংজিন তমশিনবদা মতেং পাংবা য়াই।

অঙাং পুম্নমক্না মখোয়গী দিভেলপমেন্ট অমসুং লর্নিংগীদমক অচম্বা শান্নবগী পোৎ-চৈ কয়া মথৌ তাই। ঈশীং, লৈঙোই, কার্দবোর্দকী বোক্সশীং, উগী বিল্ডিং ব্লোকশীং অমসুং চফু অমসুং মখুমশীং অসি শান্নপোৎ ওইনা দুকান্দগী লৈরক্তুনা তম্বা য়াবনা অঙাংশীংনা শান্ননবগীদমক য়াম্না ফৈ।

চহি নৌরিবা অঙাং অমনা করিগুম্বা অমা মতেং য়াউদনা তৌনবা হোৎনরকপা মতমদা মমা মপা অমসুং শেন্নরিবা মীওইশীং অদু য়াম্না খাংবা কনবা তাই। অঙাংশীংনা মখোয়না হেক মায়পাক্ত্রিফাউবা হোৎনদুনা তমশিল্লি। অঙাং অদুবু খুদোংথীবদগী হেক ঙাকথোক্লিবমখৈ, অনৌবা অমসুং অরুবা থবক অমা তৌবা হায়বসি অঙাং অদুগী দিভেলপমেন্টদা পোজিটিভ ওইবা খোংথাং অমনি।

অঙাংশীং অসি লেপ্তনা হোংই অমসুং অনৌবা তৌবা ঙম্বশীং শেমগৎলি। শেন্নরিবা মীওইনা অহোংবশীং অসি য়েংগদবনি অমসুং অঙাংদুনা চৎলিবা মায়কৈ অদুগী মতুং ইনবীগদবনি। অঙাংশীংদা পাউখুম পীবীবা অমসুং পুক্নিং থৌগৎপীবনা মখোয়বু হেন্না য়াংনা দিভেলপ তৌবদা মতেং পাংই।

পুংকক চাউরবা অঙাংশীংনা চহি য়ামখৎলকপগা লোয়ননা মখোয়না খং-হৈজিনবগী অমসুং মখোয়গা চহি মান্নবা অঙাংশীংগা তোৎন-তিন্নবগী তঞ্জা মথৌ তারকই। য়ুমদা নত্ত্রগা নর্সরি স্কুল নত্ত্রগা কিন্দরগার্টেন অমদা ত্রেন তৌরবা শেন্নবা মীওই নত্ত্রগা ওজা অমনা তাকপীবা গ্রুপ লর্নিং এক্টিভিটিশীং অসি অঙাংশীং অদুনা স্কুল চৎপা হৌনবগী শেম-শাবদা মতেং পাংই।

অঙাংশীংনা মখোয়গা য়াম্না নক্নবা মীওইশীংগী লমচৎ-শাজৎ অদু মতৌ তমদুনা করম্বা লমচৎ-শাজৎ চৎকদগে (সমাজগী অমসুং পুক্নিংগী) হায়বদু তমশিল্লি।

অতোপ্পশীংদা য়েংদুনা অমসুং মতৌ তমদুনা চহি য়ামদ্রিবা অঙাংশীংনা মতৌ করম্না সমাজগী মরক তিনগদগে হায়বদু খং-হৈজিল্লি। মখোয়না ময়াম্না য়াবা অমসুং য়াদবা লমচৎ-শাজৎ মখলশীং তমশিল্লি।

মপুং-মরৈ ফারবা নহাশীং, ময়াম্বা-মচেশীংনা শেম্বা খুদমশীং অসিনা অঙাং অমগী লমচৎ-শাজৎ অমসুং মগুন শেম্লিবা খ্বাইদগী কনবা ঈথীলনি। অমরোমদা হায়রবদা অঙাংশীংনা অতোপ্পগী মতৌ তমদুনা খং-হৈজিল্লি। করিগুম্বা নুপা অমসুং নুপীশীংনা অমনা অমবু মান্ননা লৌনদ্রবদি অঙাং অদুনা মদু য়েংগনি, তমগনি অমসুং মদুগী মচৎ অদু লৌশীনখিবসু য়াই। করিগুম্বা অহলশীংনা লাউ-খোংলবা, অশাউবা লমচৎ চৎলবা, তুহৎলবদি অঙাংশীংনসু লমচৎ শাজৎ মখল অসি তমশিনগনি। করিগুম্বা অহলশীংনা অতোপ্পশীংবু মীনুংশি, ইকাই খুম্নবা অমসুং খাংবা কনবগা লোয়ননা তিন্নরবদি, অঙাংশিংনসু মখোয়গী লমচৎ অদু ইনগনি। করিগুম্বা মমা অমসুং মপা অদুনা অমনা অমবু নুংশিনবা অমসুং ইকাই খুম্নবগা লোয়ননা লোয়নরবদি মসি মখোয়গী অঙাংশীং অদুনা তমগনি অমসুং মখোয়না চাউরক্লবা মতমদা মদুগা মান্ননা তৌরকপা য়াই।

অঙাংশীংনা তৌশিন্নবা পাম্মি। মসি পুক্নিং থৌগৎপীগদবনি মরমদি মসিনা মখোয়গী ৱাখলনা শাবগী অমসুং শেমগৎপগী তৌবা ঙম্বা হেনগৎহল্লি। মসিনা অঙাং অদুবু মীওই কয়াগী তোঙান-তোঙানবা লমচৎশীং খংবদসু মতেং পাংই।

মতম চানা প্রাইমারি স্কুলদা চংবনা অঙাং অমগী চাউখৎপগী লেপ্তবা পরিং লৈহনবদা য়াম্নমক মরুওই। মমা মপাশীং, অতৈ য়েংশিনবীরিবশীং, ওজাশীং অমসুং কম্যুনিটিদগী সপোর্ট লৈহনবা হায়বসি য়াম্না মরুওই।

অয়াম্বা লৈবাকশীংদদি, অঙাংশিংনা চহি 6 নত্ত্রগা 7 শুরকপদগী প্রাইমারি স্কুল চৎপা হৌই। স্কুল চৎপা হৌবা হায়বসি অঙাং অমনা ইনখৎলকপদা খ্বাইদগী মরুওইবা তাংকক অমনি।

নুপীমচা অমসুং নুপামচা অনিমক্না স্কুল অসি মতাং চাবা চহিদা (মখোয়গী লৈবাক অদুগী পোলিসিগী মতুংইন্না) চৎহৌগদবনি। মখোয়না স্কুলদা চংবা হৌবা মতমদা স্কুলগী ফোর্মেল সেটিংদা লাইরিক তম্বদা হরাউ তয়াম্না তম্নবগীদমক লোলগি স্কিলশীং অমসুং সমাজদা পুনবা ঙম্বা অমসুং ইমোসনেল দিভেলপমেন্ট অসি লৈবা মথৌ তাই।

অঙাংশীংনা মায়পাক্না স্কুলদা চুশিন্নবা ঙম্নবগিদমক মমা মপা অমসুং অতৈ শেন্নরিবা মীওইশীংগী সপোর্ট মথৌ তাই। মমা মপা অমসুং অতৈ য়েংশিনবীরিবশীংনা নুপামচা অমসুং নুপীমচা অনিমকপু স্কুল চাং নাইনা চৎহন্নবা অমসুং ফজনা শেম শান্নবগীদমক চপ মান্ননা অমসুং মপুং ফানা সপোর্ট তৌবীগদবনি। মখোয় অদু সমাজগী ওইনা পাংথোকপা থবক থৌরমশীংদা য়াউগদবনি। মসিনা অঙাংশীংবু স্কুলগী সেটিংদা চুশিন্নহনবদা মতেং পাংই, স্কুলগী লর্নিংগী অকোয়রোন্দা থুনা লৈতাহল্লি অমসুং স্কুল চাং নাইনা চৎহল্লি।

ওজাশীংনা লর্নিংগীদমক্তা মখোয়গী বেসিক পোটেন্সিএল অদু শেমগৎলক্লিবা নহা ওইরিবা অঙাংশীংবু সপোর্ট তৌনবগীদমক শেম-শাবা তাই। ওজাশীংনা নুপামচা অমসুং নুপিমচা অনিমক্কী কনফিদেন্স অদু শেমগৎপদা মরুওইবা থৌদাং লৈ। মসিনা মখোয়বু তম্বা মতমদা হরাউ তয়ামহনগনি অমসুং মায় পাকহনগনি। অঙনবা স্কুলগী মতমদদি তম্বা অমসুং খংবগী বেসিক মেদিয়ম অসি শান্নবা হায়বসিনা ওই। এক্টিভ লর্নিং অমসুং শরুক য়াববু পুক্নিং থৌগৎলিবা অঙাংগা মরি ফবা স্কুল অদুনা অঙাংশীংগীদমক্তা খ্বাইদগী ফবা তম্বগী অকোয়রোন পী।

ইমুং মনুং অমসুং স্কুলগা লোয়ননা লোকেল ওথোরিটি অমসুং সিভিল সোসাইটি অনিমক্কী কম্যুনিটিনা মখাগীশীংসি শেম্বদা শরুক য়াবা য়াই:

 • কম্যুনিটি অদুগী মনুংদা স্কুল অসি প্রাইওরিটি অমা ওইনা শেম্বা।
 • স্কুল অদু অঙাংশীংগিদমক্তা শাফবা অমসুং পুক্নিং চিংশিনবা মফম অমা শোয়দনা ওইহনবা।
 • স্কুল মেনেজমেন্টদা কম্যুনিটি মেম্বরশীং য়াউহনবা অমসুং মমা মপা অমসুং ওজাগী এসোসিএসন লৈহনবা য়াউনা স্কুল অদুগী মথৌ তারিবা রিসোর্সশীং শোয়দনা লৈহনবা।

অঙাং পুম্নমক্না মান্নবা মওংদা চাউখৎলি অদুবু অঙাং অমমম্না মশা মশাগী ওইবা মওংদা চাউখৎলি। অঙাং খুদিংমক্কী মশা মশাগী ওইবা পামজবা, অশাউবা, মীগা লোন্দিন্নবা অমসুং তমশিনবগী মওং লৈজৈ।

অঙাংগী ইনখৎলকপগী চহি অমসুং তাংককশীং খংজিনবনা মমা মপাশীংবু অঙাং অমনা চাউরকপদা অমসুং ইনখৎলকপদা লাক্কদবা অহোংবশীংদু খংবা ঙমহল্লি (মখাগী চার্ট অসি য়েংউ)। মমা মপা অমসুং অতৈ শেন্নরিবশীং অদুনা করিগুম্বা অঙাং অদু মখোয়না খল্লম্বগা মান্নদনা দিভেলপ তৌরে হায়না খল্লবদি মতেং লৌবা য়াই।

থেংবা, ঙাংবা অমসুং য়েংবদা অপিকপা অঙাংশিংনা করম্না পাউখুম পীরকপগে হায়বদু য়েংদুনা মমা মপাশীংনা ওইথোকপা য়াবা চাউখৎলকপগী প্রোব্লেমশীং নত্ত্রগা মীমান্নদবশীংদু খংদোকপা য়াই। করিগুম্বা পুংকক চাউরবা অঙাং অমনা তপ্না চাউখৎলক্লবদি মমা মপা অমসুং অতৈ শেন্নরিবা মীওইশীংনা অঙাং অদুগীদমক মতম হেন্না কায়থোক্তুনা শান্নমিন্নবা, ৱারি শাবীবা অমসুং অঙাং অদুগী মশা অদু মালিস তৌবীবা য়াই।

করিগুম্বা অঙাং অদুনা অতোপ্পশীংনা ঙাংবা শকপদা পুক্নিং থীংজিন্দ্রবদি, মমা মপা অমসুং অতৈ য়েংশিনবীরিবা মীওইশীং অদুনা ত্রেন তৌরবা হেলথ ৱার্কর অমদগী মতেং লৌবা মথৌ তাই। ঙন্না থবক লৌখৎহৌবা হায়বসি অঙাংশীংনা তপথবা অমসুং মীমান্নদবদু হেঞ্জিনখিদনবগীদমক য়াম্না মরুওই। মমা মপা অমসুং অতৈ শেন্নরিবা মীওইশীংনা অঙাংগী খ্বাইদগী তৌবা ঙম্বদু পুক্নিং থৌগৎপীবা মথৌ তাই।

মীমান্নদবা নুপীমচা নত্ত্রগা নুপামচা অমদা অচৌবা মীনুংশী অমসুং অহেনবা ঙাকপী-শেনবীবা মথৌ তাই। নুপামচা নত্ত্রগা নুপীমচা অদুনা অতৈ অঙাং খুদিংমক্না মথৌ তারিবা পুক্নিং চংবা, য়েংসিনবীবা অমসুং ঙাক্লৌ, পোকপদা রেজিষ্টর তৌবা, খোম্লাং ইনবীবা, ইমুনাইজেসন, মচি ওইবা চিঞ্জাক, হিংসা অমসুং তুহৎপীবদগী ঙাকথোকপীবা অসি মথৌ তাই। অঙাং পুম্নমক্কা মান্ননা, মীমান্নদ্রবা অঙাংশিংবু অতৈ অঙাংশীংগা লোয়ননা শান্ননবা অমসুং ৱারি-ৱাতাই তৌনবা পুক্নিং থৌগৎপীগদবনি।

মপুক্নিং নুংঙাইতবা নত্ত্রগা পুক্নিংগী অৱাবা লৈরবা অঙাং অমনা মহৌশাগা মান্নদবা লমচৎ-শাজৎ উৎলকপা য়াই। মখোয়দুগী মনুংদা খুদম ওইনা:

 • খংহৌদনা পুক্নিং নুংশিবা, মরুপ মপাং ওইদবগী মতৌ, পুক্নিং ৱাবা, তনবা নত্ত্রগা মতেং পাংনিংদবা
 • থবক লৈথোকপা নত্ত্রগা নিংথীনা লোয়নরক্তবা
 • তোয়না কপ্পা
 • তুম্বা য়াদবা
 • অতৈ অঙাংশীংদা হিংসা তৌরকপা
 • ইমুং মনুং নত্ত্রগা মরুপ মপাংশীংগা শান্নবগী মহুত্তা মথন্তা ফম্বা
 • তোয়না তৌরিবা থবকশীং নত্ত্রগা স্কুলগী থবক্তা খংহৌদনা পুক্নিংদা অপাম্বা লৈরক্তবা
 • চানিং-থক্নিংবা পোক্লক্তবা

অঙাং অদুগী মমা মপা নত্ত্রগা অতৈ শেন্নরিবা মীওইশীংবু অঙাং অদুনা হায়বা তানবা অমসুং ৱারি-ৱাতাই তৌনবা পুক্নিং থৌগৎপীগদবনি। করিগুম্বা সমস্যা অদু মখা তানা লৈরবদি, মখোয়না ত্রেন তৌরবা হেলথ ৱার্কর নত্ত্রগা ওজা অমদগী মতেং লৌগদবনি।

করিগুম্বা অঙাং অমনা কোক্কী নত্ত্রগা পুক্নিংগী নুংঙাইতবা লৈরবা নত্ত্রগা ওৎপী নৈবীরবদি, নুপামচা নত্ত্রগা নুপীমচা অদু মেন্টেল হেলথ নত্ত্রগা কাউন্সেলিংগী সর্ভিস মথৌ তারে। অঙাং অদুদা করম্বা সপোর্ট অমসুং লাইয়েং মথৌ তাবগে হায়বদু এসেস তৌবীগদবনি।

মখাগী চার্ট অসিনা মমা মপাশীংদা অপীকপা অঙাংশীংনা করম্না চাউখৎলকপগে হায়বগী শক্তম অমা পীরি। চাউখৎলকপগী তাংকক খুদিংমক অসি মমাংগী তাংকক অমদা শেমগৎপা অমসুং মথংগীদুদা শোকহল্লকপা লেপ্তনা চত্থরকপা পরিং অমগী শরুক অমনি। অঙাং পুম্নমক চপ মান্নবা খোংজেল অমদা চাউখৎলক্তে অমসুং ইনখৎলক্তে। তপ্না চাউখৎলকপদুসু নোর্মেল ওইবা য়াই নত্ত্রগা মতিক চানা মচি ওইবা চিঞ্জাক পীজদবদগী, ষ্টিমুলেসন ৱাৎপা নত্ত্রগা হেন্না শাথীবা প্রোব্লেম অমদগী ওইবা য়াই। মমা মপাশীংনা মখোয়গী অঙাং অদুগী প্রোগ্রেস অদু ত্রেন তৌরবা হেলথ ৱার্কর নত্ত্রগা ওজা অমগা তান্নবা য়াই।

অঙাংশীংনা করম্না দিভেলপ তৌবগে৬


থা 1 শুরকপদা

অঙাং অমনা মসি তৌবা ঙম্বা তাই:

 • মহাক্কী মকোক অদু অঙাং অদুগী মখজাই নত্ত্রগা মচিন্দা পাইরিবা খৎ অমগী নাকল্লোমদা লৈশিল্লকপা
 • মখুৎ অনিমক মহাক্কী মচিন্দা পুশিল্লকপা
 • মশক খংবা খোঞ্জেল অমসুং ৱাঙাংলোমদা লৈশিল্লকপা
 • খোম্লাং চিংবা অমসুং মদু মহাক্কী মখুৎনা শোকপা ঙম্বা.

মমা মপা অমসুং অতৈ শেন্নরিবা মীওইশিংনা খংজিনগদবা:

 • মশাগা-মশাগা থেংনবা অমসুং পোকপা মতুং পুং অমগী মনুংদা খোম্লাং পীথকপা
 • অঙাং অদু চুম্না পম্বা মতমদা অঙাংদুগী মকোক অদুদা ঙাক্লৌ পীবীবা
 • অঙাং অদুবু তোইনা মালিস অমসুং লক্নবীবা
 • করিগুম্বদা নহাক চোকথরবা নত্ত্রগা পুক্নিং নুংঙাইত্রবসু, মতম চুপ্পদা অঙাং অদুবু তপ্না লৌবীগনি
 • তোয়না অমসুং পাম্লকপা মতমদা খোম্লাং ইনবীগনি
 • মতম পুম্বদা অঙাংগী অমাংবা শাফবা মওংদা লংথোক্কনি অমসুং সাপোন অমসুং ঈশীং নত্ত্রগা মদুগী মহুৎ শিনবা অমা, হায়বদি উৎ অমসুং ঈশীং শিজিন্নদুনা খুৎ হামদোক্কনি
 • ঙম্লিবমখৈ অঙাং অদুদা ৱারি শাবীগনি, পাবীগনি অমসুং ঈশৈ শকপীগনি
 • মীনুংশী অমসুং লুনা তৌবীগনি
 • পোক্লবা মতুং অহানবা চয়োলদুগী মনুংদা অমসুং অমুক হন্না চয়োল তরুক্কী মনুংদা অঙাং অদুবু ত্রেন তৌরবা হেলথ ৱার্কর অমগী মনাক্তা পুবীগনি

কুপ্না য়েংশিনগদবা চেক্সিন খুদমশিং:

 • খোম ফজনা চিংদবা নত্ত্রগা চিংউ য়াদবা
 • মখুৎ অমসুং মখোংশীং য়াম্না লেংদবা
 • অহৌবা মখোল নত্ত্রগা অঙানবা মৈঙালদা খজিক্তং নত্ত্রগা শুকথৌ থৌশাদবা
 • মরম ইরৈ লৈতনা মতম শাংনা কপ্পা
 • দিহাইদ্রেসন তৌহল্লকপা য়াবা ওবা অমসুং খোং হাম্বা .

 

থা 6 শুরকপদা

অঙাং অমনা মসি তৌবা ঙম্বা তাই:

 • লোংনা নত্ত্রগা উপ্না হিপ্পা মতমদা মকোক অমসুং মথবাক অদু থাংগৎলকপা
 • য়াল্লিবা পোৎশকশীংদা লাম্বা
 • পোৎ-চৈশীং পায়শীনবা অমসুং নিকপা
 • মায়কৈ অনিমক্তা ওনবা
 • ঙাক্লৌ পীরগা ফম্বা
 • খুৎ অমসুং চিন্না পোৎ-চৈশীং খংনবা হোৎনবা
 • মখোল অমসুং মায়থোংগী মওংশীং মতৌ তম্বা হৌরকপা
 • মহাক্কী মমীং কৌবদা অমসুং তোয়না উবা মায়থোংশীং খংলকপা

মমা মপা অমসুং অতৈ শেন্নরিবশীংনা খংজিনগদবা:

 • অঙাং অদু তরু-তনানবা, অপাকপা, শাফবা লৈমায় অমদা মহাক্না কোম্না অমসুং শান্নপোৎশীং পাইজনবা হিপহনবা
 • অঙাং অদুবু নুমিৎ খুদিংগী পম্বীবা অমসুং লক্নবীবা, লেপ্তনা মীনুংশি উৎপীবা
 • মনাক নকপদা করি তৌরিবগে হায়বদু উনবা মওংদা অঙাং অদুবু শাফবা মওং অমদা লেপহনবা অমসুং পম্বীবা
 • অয়ুক-নুমিদাং খোম্লাং পীথকপা মখা চত্থবীবা অমসুং অতোপ্পা চিঞ্জাকশীং হাপ্পা হৌবা (থা 6 তগী হৌদুনা নোংমদা চানবা অনি নত্ত্রগা অহুম্লক পীজবা; থা 9দগী হৌদুনা নোংমদা অহুম নত্ত্রগা মরিরক পীজবা)
 • অঙাং অদুনা লাম্লবা নত্ত্রগা তুম্লমদাইখক্তদা নত্তনা য়ারিবমখৈ তোয়না অঙাং অদুদা ৱারি-ৱাতাই তৌবীবা, লাইরিক পাদুনা তাহনবা নত্ত্রগা ঈশৈ শকপীবা

কুপ্না য়েংশিনগদবা চেক্সিন খুদমশীং:

 • খোং-খুৎ চিংবা নত্ত্রগা লেং-ওৎপদা ৱাবা
 • লেপ্তনা মকোক লেং-ওৎলবা (মসিনা নাকোংগী ইনফেক্সন অমা লৈরে তাকপা ওইবা য়াই, করিগুম্বা মদু লায়েংদ্রগদি না তাথীহনবা ফাউবা য়াই)
 • মখোলদা, তোইনা উরবা মায়থোংদা নত্ত্রগা খোম ইনবদা খজিক্তং নত্ত্রগা শুংখং খংলক্ত্রবা
 • খোম্লাং অমসুং অতৈ চিঞ্জাকশীং চাউ-থকউ য়ারক্তবা.

 

চহি 2 শুরকপদা

অঙাং অমনা মসি তৌবা ঙম্বা তাই

 • চৎপা, কাখৎপা অমসুং চেনবা
 • পোৎ-চৈশীং নত্ত্রগা পিকচরশীংগী মমীং হায়বদা মখুৎনা থীনবা (খুদম ওইনা, নাতোন, মিৎ, নাকোং)
 • ৱাহৈ কয়া হায়বা ঙম্বা (থা 15মুক শুরকপদগী)
 • অচম্বা ইনষ্ট্রক্সনশীং ইনবা
 • করিগুম্বা পেন্সিল নত্ত্রগা ক্রেয়োন অমা পীবা মতমদা ইদুনা শান্নবা
 • অচম্বা ৱারিশীং অমসুং ঈশৈশীংদা হরাউবা ফাউবা
 • অতোপ্পশীংগী মওং-মতৌ তম্বা
 • মশামক্না চাবা হৌবা

মমা মপা অমসুং অতৈ শেন্নরিবশীংনা খংজিনগদবা:

 • অঙাং অদুদা পাদুনা তাহনবা অমসুং ঈশৈ শকপা নত্ত্রগা গেম শান্নমীন্নবা
 • খুদোংথীহনবা য়াবা পোৎ-চৈশীং পায়দনবা অঙাংদুদা তাকপীবা
 • অঙাং অদুদা নোর্মেল ওইনা ৱারি শাবীবা – অঙাংনা ঙাংবগী মওংদা ৱারি শাবীদবা
 • খোম্লাং পীথকপা লেপ্পীদবা অমসুং অঙাং অদুবু চিঞ্জাক অমসুং ইমুং মনুংগী চানবশীং শোয়দনা পীজবীবা
 • অঙাং অদুবু মপুং ফানা ইমুনাইজেসন পীবীবা
 • পুক্নিং থৌগৎপীবা, অদুমকপু অঙাং অদুদা নমদুনা পীজনা হোৎনবীদবা
 • অচম্বা নিয়মশীং পীবীবা অমসুং মরম চাবা এক্সপেক্টেসনশীং সেট তৌবা
 • অঙাং অদুগী এচিভমেন্টশীংদা থাগৎপীবা, অঙাং অদুনা কিরবা মতমদা থাজবা পীবা অমসুং নুমিৎ খুদিংগী মীনুংশি উৎপীবা

কুপ্না য়েংশিনগদবা চেক্সিন খুদমশীং:

 • মী অতৈদা পাউখুম পীদবা
 • চৎপা মতমদা চাং পুবদা ৱাবা
 • অশোক-অপন অমসুং লমচৎ-শাজত্তা খংবা ঙমদবা অহোংবা লাকপা (মরুওইনা করিগুম্বা অঙাং অদু অতোপ্পা মীওইশীংনা শেন্নবা ওইরবদি)
 • চানিং-থক্নিংবা ফাউদবা.

 

চহি 3 শুরকপদা

অঙাং অমনা মসি তৌবা ঙম্বা তাই

 • কোম্না চৎপা, চেনবা, কাখৎপা, কাউবা অমসুং চোংবা
 • কমন ওইবা পোৎ-চৈশীং মশক খংবা অমসুং মখুৎনা থীন্দুনা মশক তাকপা
 • ৱাহৈ অনি নত্ত্রগা অহুমগী ৱাহৈ পরেংশীং শেম্বা
 • মহাক মশাগী মমীং অমসুং চহি হায়বা
 • মচুশীং হায়বা
 • মশীং খংবা
 • শান্নবদা শেম্বা-শাবা তৌবা
 • মশানা চাজবা
 • মীনুংশি উৎপা

মমা মপা অমসুং অতৈ শেন্নরিবশীংনা খংজিনগদবা:

 • অঙাং অদুগা লোয়ননা লাইরিকশীং পাবা অমসুং য়েংবা অমসুং পিকচরশীংগী মরমদা হায়বা
 • অঙাং অদুদা ৱারি লিবীবা অমসুং শৈরেং অমসুং ঈশৈশীং তাকপীবা
 • অঙাং অদুয়া মহাক মশাগী ওইবা পুখম নত্ত্রগা তেঙ্গোৎ পীবীবা
 • অঙাং অদুবু মহাক্না মথৌ তারিবা মতমশীং মতিক চানা পীবীদুনা চান্ননবা পুক্নিং থৌগৎপা
 • অঙাং অদুবু ফি-রোল শেৎপা তম্বীবা, তোইলেট নত্ত্রগা লেত্রিন শিজিন্নবা তম্বীবা অমসুং খোং হাম্লবা মতুংদা অমসুং চানবশীং শোক্ত্রিঙৈ অমসুং চাদ্রীঙৈদা শাপোন অমসুং ঈসীং নত্ত্রগা উৎ অমসুং ঈশীংগুম্বা মহুৎ শিন্নবা মচাকশীং শিজিন্নদুনা খুৎ হামদোকপা তম্বীবা
 • অঙাং অদুগী ৱাহং পুম্নমক্তা পুক্নিং চংনা তাবীবা অমসুং পাউখুম পীবীবা
 • ক্রিএটিভ ওইবা মশান্না, শেম্বা-শাবা অমসুং য়েকপা পুক্নিং থৌগৎপা
 • অঙাং অদুদা অচম্বা থবকশীং হায়বদি শান্নপোৎশীং মখোয়গী মফমদা থমজিনহনবগূম্বা পাংথোকহন্দুনা দায়ত্ব লৈহন্নবা শেমগৎপা
 • টেলিভিজন য়েংবা লিমিট লৈহনবনা অমসুং হিংসা উৎপা প্রোগ্রামশীং য়েংহন্দবা
 • পোজিটিভ ওইবা লমচৎ-শাজৎশীং খংবীবা অমসুং পুক্নিং থৌগৎপীবা অমসুং তশেং-তশেংবা লিমিটশীং সেট তৌবীবা
 • নুমিৎ খুদিংগী মীনুংশী উৎপীবা
 • করিগুম্বা ফংলবদি, অঙাং অদুবু অতৈ অঙাংশীংগা লোয়ননা শান্নমিন্ননবা মীং চনবীবা

কুপ্না য়েংশিনগদবা চেক্সিন খুদমশিং:

 • শান্নবদা পুক্নিং চংদবা
 • তোইনা তাবা
 • অপিকপা পোৎ-চৈশিং পায়বা ঙমদবা
 • অচম্বা ৱাফমশীং খংবা ঙমদবা
 • ৱাহৈ কয়া শিজন্নদুনা ঙাংবা ঙমদবা
 • চানবা চিঞ্জাক্তা পুক্নিং য়াম্না নত্ত্রগা শুংচং চংদবা.

 

চহি 5 শুরকপদা

অঙাং অমনা মসি তৌবা ঙম্বা তাই

 • চানবা মওংদা চৎপা
 • ৱাহৈ পরেং ওইনা ঙাংবা অমসুং তোঙান তোঙানবা ৱাহৈ কয়া শিজিন্নবা
 • ওন্ন-তৈনবশীঙ খংবা (খুদম ওইনা, অনোইবা অমসুং অপাবা, অৱাংবা অমসুং অনেম্বা)
 • অতৈ অঙাংশীংগা শান্নবা
 • মতেং য়াউদনা ফি-রোল শেৎপা
 • অচম্বা ৱাহংশীংগী পাউখুম পীবা
 • 5দগী 10 ফাউবগী পোৎ-চৈশীং মশীং থীবা
 • মহাক মশাগী মখুৎ হামদোকপা

মমা মপা অমসুং অতৈ শেন্নরিবশীংনা খংজিনগদবা:

 • অঙাং অদুনা হায়বা পুক্নিং চংনা তাবীবা
 • অঙাং অদুগা তোয়না ৱারি শাবীবা
 • ৱারিশীং পাবা অমসুং লিবিবা
 • অঙাং (নুপামচা অমসুং নুপীমচা অনিমক) অদুবু শান্ননবা অমসুং অনৌবা খংদোক্নবা পুক্নিং থৌগৎপা
 • অঙাং অদুগী ৱাহং পুম্নমক তাবীবা অমসুং পাউখুম পীবীবা, ৱারি-ৱাতাই তৌবীবা (নুপামচা অমসুং নুপীমচা অনিমক্কা)
 • ক্রিএটিভ ওইবা মশান্না, শেমগৎ-শাগৎপা অমসুং য়েকপদা পুক্নিং থৌগৎপা
 • টেলিভিজন য়েংবদা লিমিট লৈহনবনা অমসুং হিংসা য়াউবা প্রোগ্রামশীং য়েংহন্দবা
 • পোজিটিভ ওইবা লমচৎ-শাজৎশীং খংবীবা অমসুং পুক্নিং থৌগৎপীবা অমসুং তশেং-তশেংবা লিমিটশীং সেট তৌবীবা
 • নুমিৎ খুদিংগী মীনুংশী উৎপীবা
 • অঙাং (নুপামচা অমসুং নুপীমচা অনিমক) অদুবু স্কুল চৎপা হৌনবগী শেম-শাবদা মতেং ওইগদবা প্লে প্রোগাম অমদা মীং চনবীবা .

কুপ্না য়েংশিনগদবা চেক্সিন খুদমশীং:

 • পুক্নিংগী প্রোব্লেম নত্ত্রগা তুহৎপীবগী খুদমশীং ওইবা য়াবা অকিবা, অশাউবা নত্ত্রগা হিংসা অসি অতৈ অঙাংশীংগা শান্নমিন্নবা মতমদা উৎলকপা.

 

চহি 8 শুরকপদা

অঙাং অমগী:

 • ফিজিকেল দিভেলপমেন্ট অসি চহি নৌরিঙৈ মতমদগী খোংজেল হেন্না য়াংই
 • মসল চাউবা হেনগৎলি অমসুং অপিকপা অমসুং অচৌবা মোটোর স্কিলশীং ফগৎলি
 • এবষ্ট্রেক ওইবা ৱাখল্লোনশীং অমসুং কমপ্লেক্স ওইবা আইদিয়াশীং খংবা অমসুং পাউ ফাউনবা ঙম্বা হেনগৎলকই
 • পুক্নিং চংবা হেনগৎলকই অমসুং মহাক্না হৌখ্রবা মতম অমসুং তুংদা লাক্কদবগা লোয়ননা হৌজিক্কী মতম অসি ফোকস তৌবা ঙম্মী
 • খংজিন-হৈজিনবগী কেপাসিটি অসি চাউথোরকই অমসুং মহাক্না স্কুলগী অকোয়রোন অমদা পাবা, ইবা অমসুং অঙ্ক হোৎপা তম্লকই
 • মরুপ-মপাংশীং অমসুং মহাক্কী মমান্নবশীংগা ৱারি-ৱাতাই তৌবসি য়াম্না মরুওইরকই
 • মরুপ মপাং ওইনবদা পুক্নিং চংবা হায়বসিদা মহাক্কী মমান্নবশীংগা লোয়নবদা হরাউবা অমসুং ইনফোর্মেসনগীদমক মমান্নবশীংদা হংবা অসি য়াউই।
 • মশাবু কন্ত্রোল তৌজবা অমসুং হেন্না কমপ্লেক্স ওইবা ইমোসনশীং খংবা হেনগৎলকই

মমা মপা অমসুং অতৈ শেন্নরিবশীংনা খংজিনগদবা:

 • নুপীমচা অমসুং নুপামচা অনিমক্কী ওইনা ফিদম্নিঙাই ওইবা মীওই অমা ওইবা
 • নহাক্কী অঙাংদা পুক্নিংদা ফাউবশীং অমসুং থাজবশীং ফোংদোক্নবা অমসুং প্রোব্লেমশীং কোকহন্নবা পুক্নিং থৌগৎপীবা
 • নহাক্কী অঙাংগী থৌনা অমসুং স্কিলশীং লোয়ননা লিমিটেসনশীং খংবীবা অমসুং সপোর্ট তৌবিবা
 • নহাক্কী অঙাংগীদমক্তা মতম কায়থোকপা অমসুং মহাক্না ঙাংবশীং তাবীবগা লোয়ননা ৱারি-ৱাতাই তৌবা
 • অঙাং অদুনা মায়পাক্লে, সেক্যুওর ওইরে অমসুং নুংশিবিরে খঞ্জনবা নখোয় অনি পুন্না তৌমিন্নবা য়াবা থবক খংদোকপা
 • শান্নবগী মতমদা অমসুং এক্সট্রা-করিকুলর স্কুল এক্টিভিটিগী মতমদা নহাক্কী অঙাংনা মরুপ-মপাংশীংগা লোয়ননা শান্নবদা সপোর্ট তৌবীবা
 • পোজিটিভ ওইবা লমচৎ-শাজৎশীং মশক খংবীবা অমসুং পুক্নিং থৌগৎপা অমসুং তশেং তশেংবা অমসুং কনসিষ্টেন্ট ওইবা লিমিটশিং সেট তৌবা
 • নহাক্কী অঙাংগী স্কুলগা লোয়নবা অমসুং ইণ্টরেষ্ট উৎপীবা- নিংশীংগদবনি মমা, মপা অমসুং/অতৈ শেন্নরিবা মীওইশীং অসিনা অঙাং অমগী অহানবা অমসুং খ্বাইদগী মরুওইবা ওজানি.

কুপ্না য়েংশিনবীগদবা চেক্সিন খুদমশীং:

 • মরুপ মপাংগা তিন্নবদা অৱাবা ওইবা অমসুং গ্রুপকী ওইবা মশান্নশীংদা শরুক য়াবা ঙমদবা
 • হোৎনবা য়াউদনা নত্ত্রগা উপাই লৈত্রে হায়বা উত্তনা থবক অমা তৌদবা
 • মথৌ তাবশীং, খল্লিবা অমসুং পুক্নিং অদু ফাউদোক্নবদা অৱাবা ওইবা
 • থবক-থৌরমদা পুক্নিং চংবা, খংবা অমসুং স্কুলগী থবকশীং পাংথোকপদা অৱাবা ওইবা
 • মরুপ-মপাংশীং অমসুং ইমুং-মনুংগা লোয়নবদা কা হেন্না শাথীবা ওইবা নত্ত্রগা ইকাইগনবা ওইবা.

সোর্স: UNICEF

অকোনবা শেমদোকখিবা : 6/11/2020© C–DAC.All content appearing on the vikaspedia portal is through collaborative effort of vikaspedia and its partners.We encourage you to use and share the content in a respectful and fair manner. Please leave all source links intact and adhere to applicable copyright and intellectual property guidelines and laws.
English to Hindi Transliterate